Oświadczenie - nowe zasady gospodarki odpadami

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach, realizując Uchwałę „Rady Gminy w Łapach Nr XXXIII/330/13 z dnia 2013-03-22” w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy, zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Łapy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zarządzanych zasobach mieszkaniowych w terminie do 31.05.2013r.

W związku z tym kierujemy prośbę do mieszkańców o wypełnienie poniższego oświadczenia dotyczącego opłaty j/w i dostarczenie jej do Spółdzielni w terminie do 24.05.2013r.

Do pobrania:

 

1 stycznia 2012r. roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity Dz. U. z 2012r nr 152 poz. 391.Od 1 lipca 2013r. to gmina będzie właścicielem odpadów wytworzonych przez mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zgodnie z art. 6m punkt 1, 2 jest zobowiązana do złożenia deklaracji na daną nieruchomość z podaniem ilości osób zamieszkałych i zebrania opłat zgodnych z uchwałami Rady Gminy i przekazania ich Gminie Łapy.

W związku z powyższym zostały Państwu przekazane do wypełnienia oświadczenia odnośnie ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym. Spółdzielnia po zebraniu wszystkich oświadczeń wypełni deklarację dotyczącą danej nieruchomości z podaniem ilości osób zamieszkałych i przekaże je do Urzędu Gminy Łapy w terminie do 31.05.2013r. Radni Rady Gminy Łapy przyjęli uchwały dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • Uchwała nr Nr. XXXIII/329/13 z dnia 2013-03-22 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łapach Nr XXIX/278/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapy.
  • Uchwała nr Nr. XXXIII/330/13 z dnia 2013-03-22 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy Łapy.
  • Uchwała nr Nr. XXXIII/331/13 z dnia 2013-03-22 w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Pouczenie:

  1. Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.www.smkolejarz.lapy.pl lub w Biurze Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. W przypadku pytań dot. wypełnienia oświadczenia, prosimy o kontakt z Biurem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach ul. Nowy Rynek 15 tel. 85 715 3441.
  3. Wypełnione Oświadczenia prosimy dostarczać do Biura Spółdzielni w terminie do 24.05.2013r.
  4. Uchwały Rady Gminy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łapach w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.
  5. Punkt I oświadczenia posłuży Spółdzielni do weryfikacji ilości osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych w porównaniu z wykazem osób zameldowanych z Urzędu Gminy.
  6. Punkt II oświadczenia zdecyduje o opłatach wnoszonych do Urzędu Gminy w Łapach w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Ilość osób zamieszkujących

Sposób

selektywny

Sposób

nieselektywny

gospodarstwo 1-osobowe

8 zł.

12 zł.

gospodarstwo 2-osobowe

16 zł.

20 zł.

gospodarstwo 3-osobowe

24 zł.

30 zł.

gospodarstwo 4-osobowe

32 zł.

40 zł.

gospodarstwo 5-osobowe i więcej

40 zł.

50 zł.


Opłaty za wyposażenie nieruchomości w pojemnik zgodnie z uchwałą Rady Gminy oraz za obsługę systemu gospodarki odpadami w SM „Kolejarz” w Łapach ponoszą mieszkańcy