6 czerwca 2016 r. - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r o godz.1600 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.

 

Porządekobrad

 

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Złożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2015r.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015r.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015r,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2015r,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015r,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2015r,
 8. Odczytanie protokołu z prac Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni

 

 

POUCZENIE

 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osobiście członkowie Spółdzielni/należy zabrać ze sobą dowód osobisty/.
 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Sprawozdania i projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, wyłożone będą 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15.
 4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt.2, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 6. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

 

Projekty uchwał: