Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

 

ZA W I A DOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ" w Łapach zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI odbędzie się w dniu 3 czerwca 2019r o godz.1630 w Sali Bankietowej „ACAPULCO" w Łapach przy ul. Matejki 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Złożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018r.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 • przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2018r,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 1. Podjęcie uchwał w/s:
 • zmian w regulaminie komitetów domowych,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2018r,
 • oznaczenia sumy zobowiązań na lata 2020-2021,
 1. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Zamknięcie obrad.