Ogłoszenie Zarządu Spółdzielni

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20202r. Poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2019r. będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.