Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.83 ust.6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 61 Statutu Spółdzielni, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” z siedzibą w Łapach zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 10 września 2022 r. (sobota) o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej Domu Kultury w Łapach przy ul. Głównej 8. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 9:30.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

 2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.

 4. Przedstawienie sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 roku.

 5. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 roku.

 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 roku.

 7. Dyskusja w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.

 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres 2017 – 2019 rok,

- zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 roku,

- zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółdzielni za 2019, 2020 i 2021 roku,

- zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za 2019, 2020 i 2021 roku,

- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2021 roku,

- udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2021 roku,

- przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2019, 2020 i 2021 rok,

- wyboru Rady Nadzorczej na lata 2022 – 2025.

 1. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 2. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni

POUCZENIE

 1. Sprawozdania oraz uchwały wskazane w porządku obrad dostępne są dla członków w siedzibie Spółdzielni.

 2. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokumenty tożsamości.

 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.

 4. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie. Członek ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, które wyłożone będą 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15.

 5. Członkowie mają możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków.

 6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.