Ogłoszenie - nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego.

 

Zakres obowiązków:

- odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

- zamknięcie roku księgowego i przygotowanie pełnego sprawozdania finansowego, sporządzanie finansowego planu gospodarczego i remontowego (w zakresie finansowym) spółdzielni oraz sporządzanie okresowych analiz ich wykonania,

- kalkulacja stawek opłat Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,

- analiza sald lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),

- co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości,

- co najmniej 3-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej,

- biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych,

- biegła znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości.

 

Wymagania dodatkowe:

- dobra znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,

- doświadczenie w księgowości elektronicznej (Preferowany program SYMFONIA),

- biegłe posługiwanie się komputerem w tym programami Word, Excel.

 

Oferta powinna zawierać:

- CV i list motywacyjny,

- kopie dyplomów,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień,

- kserokopie świadectw pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.07.2024 roku do godz. 15.00:

• osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15

• pocztą na ww. adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy