Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach zawiadamia, że
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
odbędzie się w dniu 27.04.2012r o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Technikum Mechanicznego w Łapach ul. Sikorskiego 68.

P o r z ą d e k  o b r a d

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisj i:
  1) Mandatowo-Skrutacyjnej ,
  2) Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Złożenie sprawozdania f inansowego Spółdzielni za 2011r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2011r.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) przyjęcia sprawozdania f inansowego Spółdzielni za 2011r.
  2) przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2011r.
  3) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011r.
  4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni:
  1) w/s zmian w statucie.( 2/3 oddanych głosów),
  2) w/s podziału nadwyżki bi lansowej za 2011r.
  3) w/s zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę budynku przy ul . Konopnickiej .
  4) w/s zbycia lokal i mieszkalnych w budynku przy ul. Konopnickiej .
  5) w/s odwołania od uchwał Rady Nadzorczej .
  6) w/s zbycia prawa użytkowania wieczystego działek pod stacjami transformatorowymi .
 9. Odczytanie protokołu z prac Komisj i Uchwał i Wniosków.
 10. Zamknięcie obrad.

P O U C Z E N I E

 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osobiście członkowie Spółdzielni/należy zabrać ze sobą dowód osobisty/.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Projekty uchwał oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od 12.04.2012r.
 4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż do 24.04.2012r.
 5. Uzupełniony porządek obrad Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz w gablotach na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.

Zarząd Spółdzielni