Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni 06.2012

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI odbędzie się w dniu 23.06.2012r o godz.1000 w sali konferencyjnej Technikum Mechanicznego w Łapach ul. Sikorskiego 68.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
  -    Mandatowo-Skrutacyjnej,
  -    Uchwał i Wniosków,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni:
  1. w/s zmian w Statucie.
  2. w/s zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.
  3. w/s zaciągnięcia zobowiązania na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego przy ul. M. Konopnickiej.
 5. Zamknięcie obrad.

POUCZENIE

 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osobiście członkowie Spółdzielni/należy zabrać ze sobą dowód osobisty/.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Projekty uchwał oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od 08.06.2012r.
 4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż do 20.06.2012r.
 5. Uzupełniony porządek obrad Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz w gablotach na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.

Zarząd Spółdzielni