Pismo do Burmistrza Łap ws. gospodarki odpadami


Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ”

18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15

„Domy” Sp. z o.o. w Łapach

18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 9 A

 

                                                                                 

                                                                         Burmistrz Łap

                                                                          ul. Sikorskiego 24

                                                                         18-100 Łapy

 

           

Niniejszym, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca 2013r. – zwaną dalej „Ustawą” (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.) oraz przyjętym w wykonaniu tej Ustawy przez Radę Miejską w Łapach Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łapy z dnia 30 listopada 2012r. – zwanym dalej „Regulaminem”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Łapach oraz „DOMY” Sp. z o.o. w Łapach, przedstawia niniejszym swoje zastrzeżenia, sugestie i wnioski dotyczące powyższej regulacji prawnej, która z dniem 1 lipca 2013r. miałaby wywrzeć istotny wpływ na sytuację mieszkańców naszych zasobów.

W pierwszym rzędzie poddajemy w wątpliwość zasadność obciążania nas, jako administratorów budynków wielorodzinnych, obowiązkiem składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust.1 Ustawy). Wbrew oczekiwaniom Gminy Łapy, stoimy na stanowisku, że obowiązujące w tej materii regulacje prawne nie są jednooczne a tym samym brak jest podstaw do „przerzucenia” na nas obowiązku składania deklaracji, który to obowiązek powinien obciążać tylko i wyłącznie właścicieli nieruchomości. Nie znajdujemy także uzasadnienia dla obowiązku pośredniczenia w pobieraniu od naszych mieszkańców w/w opłat i odprowadzenia ich na rzecz Gminy Łapy. Wszystkie te działania powodują, że pośrednio stajemy się współodpowiedzialni za gospodarkę odpadami komunalnymi, który to obowiązek miał być przecież przejęty przez Gminy.

Niezależnie od powyższego, kwestionujemy nowy system odbierania odpadów, zarówno w aspekcie sposobu naliczania opłat za wykonywanie tych czynności jak i faktycznego realizowania tego obowiązku przez Gminę Łapy. W naszej ocenie przyjęta Uchwałą Nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012r. metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, obarczona jest istotnymi wadami, które w bieżącym funkcjonowaniu przysporzą nam istotnych problemów. Nie ulega bowiem wątpliwości, że taka metoda jest niemiarodajna i w żaden sposób nie będzie stanowiła podstawy określenia rzeczywiście należnych opłat. Zważywszy bowiem na fakt, że deklaracje nie obejmują osób zameldowanych ale osoby realnie zamieszkujące daną nieruchomość, ustalenie tej liczy w przeważającej większości może okazać się niemożliwe.

W sytuacji zatem, kiedy zarówno Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” jak i „DOMY” sp. o.o., zmuszone byłyby do składania w/w deklaracji, nie wyobrażamy sobie sposobu w jakim bylibyśmy w stanie określić rzeczywistą ilość osób zamieszkałych w naszych zasobach. Nie mamy przecież możliwości sprawdzania ile osób i w jakim czasie zamieszkuje daną nieruchomość, nie mamy też możliwości przymuszenia właścicieli nieruchomości do zgłaszania nam osób faktycznie zamieszkujących. Zatem już teraz możemy stwierdzić, że podawane przez nas w deklaracjach dane byłoby z pewnością niemiarodajne. Dlatego też, będąc świadomi wadliwości przyjętej metody, wnosimy aby ustalony został inny sposób ustalenia opłat tj. w oparciu o powierzchnię poszczególnego lokalu mieszkalnego (art. 6j ust. 1 pkt 3 Ustawy). W naszej ocenie, jedynie ta metoda pozwoli ustalić wysokość opłaty należnej w sposób obiektywny i sprawiedliwy. Co więcej, byłoby to nadal zgodne z Ustawą, która tę metodę traktuje jako alternatywną.

Potrzebę stosownej zmiany dostrzegamy także w zróżnicowaniu stawki opłaty w zależności od rodzaju zabudowy (art. 6j ust. 2a in fine). Nie ulega bowiem wątpliwości, że ponoszony przez Gminę nakład pracy i jej koszt, będzie inny w przypadku budynków jednorodzinnych a inny w przypadku budynków wielorodzinnych. Różnicą tą będzie zazwyczaj ilość opróżnianych pojemników w danym miejscu, jednakże ilość wykorzystywanego do tego celu sprzętu oraz zasobów ludzkich będzie tożsama. Dlatego też, wysokość stawki opłaty w przypadku budynków wielorodzinnych powinna ulec stosownemu zmniejszeniu.

Przypominamy również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy to na Gminie spoczywać będzie ciężar wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W związku z tym sugerujemy aby były to pojemniki wielkogabarytowe, adekwatne w swej pojemności do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. W tym miejscu wskazujemy również na określoną w Regulaminie częstotliwość usuwania odpadów komunalnych, która także winna zostać określona na poziomie realnym, zapewniającym osiągnięcie jej funkcji. Obecnie odbiór odpadów ma miejsce nawet dwa razy w tygodniu, co i tak częstokroć jest niewystarczające, stąd też regulamin w obecnym kształcie w żadnym stopniu nie uwzględnia tego stanu.

Wszystkie przedstawione wyżej kwestie, wzbudzają nasze obawy i powodują, iż dbając o jak najlepszy interes naszych mieszkańców zmuszeni jesteśmy oczekiwać od Gminy Łapy realizacji naszych sugestii, których krótką charakterystykę przedstawiliśmy w tym piśmie. Stanowisko to jest tym bardziej uzasadnione, gdyż przyjęte przez Gminę Łapy regulacje prawne w postaci np. Regulaminu, Uchwały Nr XXX/291/12 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2012r. miały miejsce w czasie, kiedy nie wprowadzono jeszcze zmian w Ustawie. Przyjęte aktualnie zmiany powodują, iż zaktualizowała się potrzeba poczynienia stosownych zmian w aktach prawnych dotyczących tego przedmiotu. Opisane w piśmie zastrzeżenia, sugestie, obawy są tego najlepszym dowodem. Natomiast jedynie na marginesie wskazujemy, iż w naszej ocenie, podejmowanie przez Gminę Łapy decyzji w tak kluczowych sprawach dotyczących mieszkańców naszych zasobów, powinno uwzględnić także ich głos w tej sprawie. Z przykrością stwierdzamy, że ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ani „DOMY” sp. z o.o. nie miały możliwości wyartykułowania swego stanowiska i oczekiwań mieszkańców. Liczymy zatem, że w przypadku dalszych prac w tej materii, o podjecie których wnosimy, będziemy mieli możliwość uczestniczenia w nich z głosem doradczym.

Końcowo pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie stanem przygotowań technicznych, niezbędnych do skutecznego przejęcia obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2013r. Jest nam bowiem wiadomym, iż posiadany przez Gminę Łapy sprzęt oraz zasoby ludzkie są nieadekwatne do przyszłego zakresu obowiązków. Nie wiemy również jakie pojemniki i w jakiej ilości zostaną na ten cel przeznaczone. Zaniepokojenie jest tym bardziej uzasadnione, gdyż wypowiedzieliśmy już dotychczasowym firmom umowy dotyczące odbioru odpadów ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r. Z uwagi na nieuchronnie zbliżającą się tę datę, nasze obawy są w pełni uzasadnione.

                                                                                  Zarząd SM „KOLEJARZ”