13.06.2014 - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 1600 w sali Domu Kultury w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
 • Mandatowo-Skrutacyjnej,
 • Uchwał i Wniosków.
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 2. Złożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r.
 3. Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2013r.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013r.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 • przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013r,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2013r,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013r,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni:
 • w/s zmian w statucie,
 • w/s podziału nadwyżki bilansowej za 2013r.
 • w/s rozpatrzenia i przyjęcia wniosków z lustracji spółdzielni,
 • w/s przystąpienia do Spółdzielczego Regionalnego Związku Rewizyjnego w Białymstoku.
 1. Wybory do Rady Nadzorczej na lata 2014 – 2017.
 • prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej,
 • głosowanie,
 • odczytanie protokołu z wyborów.

10.Odczytanie protokołu z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

11.Zamknięcie obrad.

POUCZENIE

 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osobiście członkowie Spółdzielni/należy zabrać ze sobą dowód osobisty/.
 2. Kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej należy zgłaszać w terminie do 30.05.2014r, kandydatura musi być poparta przez co najmniej 10 członków spółdzielni.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni w terminie do 30.05.2014r. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 4. Projekty uchwał oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyłożone będą od 30.05.2014r.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż do 10.06.2014r.
 6. Uzupełniony porządek obrad Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz w gablotach na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.
 7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.

Zarząd Spółdzieli

Załączniki