Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” w Łapach zawiadamia, że WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI odbędzie się w dniu 19 czerwca 2015r o godz.1600 w Sali bankietowej „ACAPULCO” w Łapach przy ul. Matejki 1.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Wybór Komisji:
  • Mandatowo-Skrutacyjnej,
  • Uchwał i Wniosków.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Złożenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r.
 5. Złożenie sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014r.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014r,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2014r,
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014r,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni:
  • w/s zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  • w/s podziału nadwyżki bilansowej za 2014r,
  • w/s oznaczenia sumy zobowiązań na lata 2016-2017,
  • w/s odwołania od uchwały Rady Nadzorczej.
 9. Odczytanie protokołu z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

10.Zamknięcie obrad.

POUCZENIE

 1. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą brać tylko osobiście członkowie Spółdzielni/należy zabrać ze sobą dowód osobisty/.
 2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 61 Statutu.
 3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Sprawozdania i projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, wyłożone będą 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15.
 4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w pkt.2, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 6. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni

 

Projekty uchwał: