Przetarg - przebudowa parkungu i chodnika oraz wymiana nawierzchni drogi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji w zakresie wykonania:

  • przebudowy parkingu i chodnika przy budynku Kopernika 5,
  • wymiany nawierzchni drogi i utwardzenie terenu przy budynku Kopernika 3,

znajdujących się na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15,  tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 5 000zł.

Opłatę należy wnieść na konto:

 Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 10.01.2019r. do godz. 9.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.