Przetarg - wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 2 budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu 2 budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach ”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach,  ul. Nowy Rynek 15,  tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium wartości 20 000zł.

Opłata za odebranie Specyfikacji wynosi 100 zł.

Opłaty należy wnieść na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 07.02.2019r. do godz. 10.30.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.