II Przetarg - wymiana nawierzchni chodników, parkingu i drogi dojazdowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na: „roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników, parkingu i drogi dojazdowej przy budynkach Osiedlowa 2, 11 Listopada 4, 6 i 8, z uwzględnieniem placu pod wiaty śmietnikowe znajdujących się na terenie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach”.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu do wglądu, oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

tel. 85 715-34-41.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 21.03.2024r. o wartości 20 000,00zł. zawartą w składanej ofercie na konto: Bank Millennium

Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 21.03.2024r. do godz. 9:00

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.