Przetarg o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15 ogłasza przetarg o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 przy ulicy 11-go Listopada 6 w Łapach o powierzchni 30,80 m², III piętro /bez remontu/ wraz z pomieszczeniem przynależnym /piwnicą/ o pow. 6,20 m².

  • Wartość rynkowa  - 79.556,00zł
  • Wadium                  -   8.000,00zł
  • Cena wywoławcza   -   2.580,00zł/m²

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy w terminie   do dnia 21.08.2013 r. w sekretariacie Spółdzielni po uprzednim przedłożeniu zarejestrowanej książeczki mieszkaniowej i dowodu osobistego w dziale członkowsko mieszkaniowym.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący, z którym po wpłacie wartości rynkowej lokalu zostanie zawarta umowa ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu.

 

W przypadku braku chętnych spośród członków oczekujących naszej Spółdzielni odbędzie się

P R Z E T A R G N I E O G R A N I C Z O N Y

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Bank Millennium 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591 w dniu przetargu do godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2013 r. o godz. 11:30 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nowy Rynek 15 w Łapach.

Mieszkanie można oglądać w dniu 08.08.2013 r. w godz. od 12:00 – 14:00

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi osoba wyłoniona z przetargu.

 

Spółdzielnia dokona zwrotu wadium z chwilą:

1. zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji , oprócz wygrywającego,

2. wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,

3. odwołania przetargu

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni. Osoby stawające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko mieszkaniowy tel. 85 715-34-41

Należność za powyższe Spółdzielnia opłaci po ukazaniu się ogłoszenia w prasie i wystawieniu faktury.