Przetarg - Wyłonienie nabywcy niezabudowanej działki przy ul. Konopnickiej w Łapach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Łapach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

Wyłonienie nabywcy niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ul. Konopnickiej oznaczonej nr geod. 653/28 o pow. 0,4143 ha wraz z projektem budowlanym i aktualnym pozwoleniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w poziomie piwnic (kategoria obiektu XIII) o pow. zabudowy – 870,86 m², pow. użytkowej – 2920,60 m², kubaturze – 15461,90 m² i ilości mieszkań – 59 na działce o nr geod. 653/28 oraz zjazdu (kategoria obiektu IV) z ul. Konopnickiej (działka o nr geod. 690/7) na działkę o nr geod. 653/28 z parkingami (kategoria obiektu XXII).

Cena wywoławcza nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wynosi 70 zł/ m² netto + należny podatek VAT.

Wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem planowanej inwestycji, w tym kosztów projektu budowlanego wraz z wydanym do niego aktualnym pozwoleniem na budowę budynku, w łącznej kwocie 195.000 zł netto plus podatek VAT (23%).

Warunki przetargu dostępne są w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach oraz na jej stronie internetowej – www.www.smkolejarz.lapy.pl. Osoby przystępujące do przetargu obowiązane są do złożenia na piśmie oświadczenia o gotowości do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem planowanej inwestycji oraz oświadczenia, że zapoznały się z Warunkami przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel. 85 715-34-41.

Zainteresowane osoby stawające do przetargu obowiązane są wnieść wadium, które wynosi 20.000 zł na rachunek bankowy SM „Kolejarz” w Łapach – 76116022020000000059180591.

Spółdzielnia dokonuje zwrotu wadium z chwilą:

   1/zakończenia postępowania przetargowego wszystkim uczestnikom licytacji, oprócz wygrywającego,

   2/wycofania chęci uczestnictwa w przetargu, jeżeli nastąpiło to przed licytacją,

   3/odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2014r. o godz. 11:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki: