Przetarg - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł.

Kontakt tel. 85 715-34-41.

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 16.04.2015 r. do godz. 8,00.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2015 r. o godz. 9,00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.