Przetarg - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań termomodernizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Łapach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na:

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań termomodernizacyjnych w 8 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się w zasobach SM „Kolejarz” w Łapach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu oraz bliższe informacje można uzyskać w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach, ul. Nowy Rynek 15. tel. 85 715-34-41.

Opłata za odebranie specyfikacji wynosi 100 zł. płatne na konto:

Bank Millennium Nr 76 1160 2202 0000 0000 5918 0591

Oferty należy składać w siedzibie SM „Kolejarz” (sekretariat) do dnia 22.01.2016 r. do godz. 9:30.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie SM „Kolejarz” w Łapach.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.